Wyszukiwanie zaawansowane
Dni
Godziny
Minuty
Środowisko:


Cele:


Grupa docelowa:
Projekt „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich” – pierwsze działanie związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami we Wrocławiu

Pod koniec 2015 roku wystartował nowy projekt pod tytułem: „Współpraca na rzecz innowacyjnego kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich”. Realizują go trzy organizacje: Czeska Rada Dzieci i Młodzieży, Polska Fundacja Umbrella z Wrocławia oraz Litewskie Centrum Młodzieży z Wilna. Jak sama nazwa wskazuje głównym celem projektu jest kształcenie liderów młodzieżowych i młodzieży w zakresie rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych.

Z każdej organizacji w realizację projektu zaangażowanych jest 10 osób,  5 osób pracujących z młodzieżą i 5 młodych osób. Działania wykonywane przez uczestników projektu obejmują rozwijanie i testowanie nowych metod edukacyjnych w międzynarodowym środowisku. Uczestnicy biorą aktywny udział w trzech międzynarodowych spotkaniach (po jednym w każdym kraju partnerskim) oraz w spotkaniach na poziomie lokalnym. Rezultatem projektu będą: „Ścieżka edukacyjna” wydana w formie publikacji drukowanej i elektronicznej oraz inne narzędzia, które przydadzą się organizacjom pracującym z młodzieżą do podnoszenia kompetencji obywatelskich i społecznych.

Elementem innowacyjnym w projekcie jest nie tylko osiągnięcie rezultatu i zaprezentowanie go w różnych formach, ale przede wszystkim zaangażowanie do pracy przy tworzeniu rezultatu wszystkich uczestników projektu. W związku z tym młodzi ludzie będą bezpośrednio tworzyć metody kształcenia dla osób w swoim wieku.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie w ramach projektu odbyło się we Wrocławiu w dniach 25-29 kwietnia 2016 roku. Podstawowym celem spotkania było zapoznanie uczestników z metodami edukacji pozaformalnej. W programie po zapoznaniu się wszystkich uczestników i przedstawieniu założeń projektowych, znalazło się także tzw. World Cafe, czyli dyskusja w mniejszych grupach na różne tematy między innymi: o historii społeczeństwa obywatelskiego w krajach uczestników, o tym czym są kompetencje społeczne i jak można je nabyć, o tym co jest ważne i interesujące obecnie dla młodych ludzi, dlaczego nie uczestniczą oni w życiu publicznym oraz o tym w jaki sposób można wykorzystać internet do rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych.

Następnie odbyła się prezentacja metod kształcenia w ramach edukacji pozaformalnej – po jednej metodzie z każdego kraju biorącego udział w projekcie. Uczestnicy mieli możliwość przetestowania tych metod na sobie.

Ważną częścią spotkania było objaśnienie różnic pomiędzy edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną  oraz wprowadzenie tzw. Learning Continuum – podejścia analizy metod w odniesieniu do ich przeznaczenia, treści, kontekstu i procesu w którym dana metoda jest używana. Podejście to następnie zostało wykorzystane do „dekonstrukcji” metod omówionych wcześniej, ich przebudowy oraz propozycji nowych metod, które mogą służyć osiągnięciu tego samego celu przy zastosowaniu innego kontekstu i procesu.

Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić Centrum Edukacyjne Krzyżowa znajdujące się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Wrocławia. Podczas wizyty studyjnej poznali historię tego miejsca i działania podejmowane przez Centrum na rzecz edukacji młodych ludzi. Dodatkowo podczas spotkania zostały przedstawione możliwości walidacji kompetencji i wiedzy zdobytej w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej. Szczególną uwagę zwrócono na dokument „Europass Mobilność” – narzędzie weryfikacji wiedzy w dziedzinie edukacji pozaformalnej. Dokument będzie wykorzystywany w tym celu również w ramach tego projektu.

Wszystko czego uczestnicy  nauczyli podczas spotkania, zostało wykorzystane przy ewaluacji. Podczas podsumowania i ponownego przypomnienia zasad funkcjonowania „Learning Continuum” uczestnicy projektu otrzymali sugestie i porady dotyczące wykorzystania metod edukacji pozaformalnej przy własnej działalności edukacyjnej. Uczestnicy dostali zadanie przetestowania metod w środowisku lokalnym, mając na uwadze podniesienie kompetencji obywatelskich i społecznych młodych osób.  Zebrane przez nich wyniki zostaną zaprezentowanie na następnym spotkaniu międzynarodowym.

Częścią wrocławskiego spotkania były także wspólne kolacje i zwiedzanie Wrocławia oraz trochę czasu wolnego, który był szansą na integrację i możliwość lepszego poznania się uczestników.

Spotkanie było bardzo udane i zakończyło się sukcesem. Uczestnicy poznali wiele nowych metod, byli aktywni i z zaangażowaniem brali udział we wszystkich częściach programu. Mamy nadzieję, że dalsza praca projektowa będzie kontynuowana w podobnej formie i następne spotkanie w czerwcu 2016 roku w Wilnie zostanie zorganizowane i przeprowadzone w podobnym charakterze i podobnej atmosferze.