Wyszukiwanie zaawansowane
Dni
Godziny
Minuty
Środowisko:


Cele:


Grupa docelowa:
O projekcie

Erasmus Plus Program 2014-2020

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Partnerstwa strategiczne

Idea projektu zrodziła się z chęci rozwoju metod pracy edukacyjnej z młodzieżą w zakresie angażowania ich w lokalne działania społeczne, aktywność obywatelską i demokratyczną (wolontariat, przynależność do organizacji pozarządowych, rad młodzieżowych). Aby osiągnąć ten cel, realizatorzy projektu dążą do zapewnienia osobom pracującym z młodzieżą wiedzy, metodologii i postaw, aby ich praca w opisanym obszarze stała się jeszcze bardziej wydajna. Ze względu na dbałość o efektywność projektu, planujemy zaangażować młodych ludzi jako ekspertów w zakresie rozwiązywania problemów, które wpływają na nich i rówieśników.

Czas trwania projektu: 02. 11. 2015 – 02. 11. 2017

Organizacje partnerskie (Fundacja Umbrella, The Lithuanian Youth Center, Czech Council of Children and Youth – CRDM) realizują działania edukacyjne na rzecz rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodych obywateli w formie edukacji pozaformalnej.

Partnerstwo ma na celu:

 • promowanie aktywnego obywatelstwa wśród młodzieży;
 • wspieranie młodych ludzi w przekuwaniu swoich pomysłów w praktykę, pomoc w sprostaniu wyzwaniom i identyfikowaniu problemów w społecznościach lokalnych;
 • profesjonalizację kadry pracującej z młodzieżą;
 • zebranie doświadczenia i wiedzy z krajów partnerskich by móc je dostosować do własnych potrzeb.

Aby osiągnąć te cele, partnerstwo opracowało, przetestowało i zatwierdziło innowacyjną ścieżkę edukacyjną socjalno-obywatelską, składającą się z trzech części:

 1. podniesienie poziomu umiejętności, które będą przydatne / pomocne dla młodzieży w ich zaangażowaniu / partycypacji społecznej;
 2. motywacja, wsparcie i zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w grupy inicjatywne, organizacje pozarządowe, wolontariat, rady młodzieżowe;
 3. motywacja, wsparcie i zachęcanie młodych ludzi do korzystania i interakcji za pośrednictwem Internetu i jego usług (ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe).

W celu wypracowania rezultatów projektu partnerstwo pracowało według metody „krok po kroku”:

 1. Badania danych zastanych
 2. Przygotowanie i rozwijanie Ścieżki ku kompetencjom
 3. Wdrażanie pilotażowych testów wśród młodzieży
 4. Finalizacja rezultatów
 5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów końcowych

Działania szkoleniowe, które wdrożyliśmy w trakcie realizacji projektu:

 • trzy krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (dla 15 pracowników) w każdej organizacji partnerskiej w celu wymiany praktyk dotyczących pracy z młodzieżą,
 • trzy łączone mobilności dla młodzieży (dla 15 osób), angażując ich jako ekspertów w tworzenie i opiniowanie produktu intelektualnego.

Aby nasza praca była bardziej efektywna, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu krótkoterminowych wspólnych szkoleń personelu i mieszanych mobilności dla młodzieży w tym samym czasie.

Jeśli jesteś ciekaw, co zrobiliśmy podczas szkoleń, kliknij w poniższe linki:

Pierwszy krótki program szkoleniowy dla pracowników i mobilność łączona młodzieży  we Wrocławiu, Polska

Drugi krótki program szkoleniowy dla pracowników i mobilność łączona młodzieży  w Wilnie, Litwa

Grupy do których kierowany jest projekt:

 • młodzież (także nieaktywna, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mniejszymi szansami),
 • osoby pracujące z młodzieżą.